Powierzchnia: 111 ha
Głębokość max: 2 m
Głębokość średnia: 0,7


Jezioro o owalnym kształcie i mało urozmaiconej linii brzegowej o długości 6300 m. Jest to bardzo płytkie i mocno zarośnięte jezioro, z grubymi pokładami mułu na dnie. Bezpośrednie otoczenie jeziora to przede wszystkim pola uprawne, podmokłe łąki, pastwiska oraz nieużytki, wiejskie tereny zabudowane wsi Zdedy oraz neiwielkie skupiska drzew. Do jeziora Zdedy uchodzi ciek z jezior Bajtkowskiego i Karbowskiego oraz kilka niewielkich dopływów o charakterze rowów melioracyjnych. Odpływ wód następuje ciekiem do jeziora Lipińskiego, oraz Kanałem Kozielskim do jeziora Kozioł i dalej rzeczkami Dziękałówka i Czarna Struga do jeziora Roś.